Kişisel Verilerin Korunması

Taraflar işbu sözleşme kapsamında geçen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tanımı ile anlaşılacağı üzerinde mutabık kalmışlardır. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında kendilerine aktarılan kişisel verileri veya özel nitelikli kişisel verileri sadece Sözleşme‘deki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde işleyecektir.

ÜYE, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı kabul ve taahhüt eder.

ÜYE, işbu Sözleşme kapsamında öğrendiği kişisel verileri başkasına açıklayamaz, kişisel verilerin elde edilmesine olanak tanıyacak fiillerde bulunamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük işbu Sözleşmenin asli unsurudur ve işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple ortadan kalkması durumunda da devam eder. ÜYE için bu yükümlülük herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

ÜYE, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde veya herhangi bir bilgi güvenliği riski doğması durumunda derhal Neo HR’ı haberdar edecek ve Neo HR tarafından bildirilen teknik ve idari tedbirleri gecikmeksizin alacaktır.

ÜYE, Sözleşmenin feshedilmesi veya yürürlük süresinin sona ermesi halinde, Neo HR’ın tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte Neo HR’a geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, kendi sistemindeki asıl ve yedekleri geri dönüştürülemez şekilde sileceğini mevzuatta bu yükümlülüğü yerine getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını kabul eder. ÜYE, kişisel verileri üçüncü bir kişiye herhangi bir yasal gerekçeyle aktarılmışsa, bu üçüncü kişilerin de aynı yükümlülükleri yerine getirmesini temin edecektir.